Phim DiscoveryScience

Vũ Trụ Hoạt Động Như Thế Nào - How The Universe Works
8

Vũ Trụ Hoạt Động Như Thế Nào - How The Universe Works

Hướng dẫn của người dùng về vũ trụ, từ Vụ nổ lớn đến các thiên hà, ngôi sao, hành tinh và mặt trăng: tất cả đến từ đâu và làm thế nào để tất cả ...